TÌM SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ABB

    TỤ BÙ DUCATI

    DELIXI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KINH DOANH 1

KINH DOANH 2

KINH DOANH 3

KINH DOANH 4
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 75 KA

Loại E3S 

Dòng định mức In 2000A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 100KA

Loại E3H 

Dòng định mức In 1000A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 100KA

Loại E3H 

Dòng định mức In 1250A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 100KA
Loại E3H 
Dòng định mức In 1600A
 
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 100KA

Loại E3H 

Dòng định mức In 2000A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 100KA

Loại E3H 

Dòng định mức In 2500A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 100KA

Loại E3H 

Dòng định mức In 3200A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 100KA
Loại E4H 
Dòng định mức In 4000A
 
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 100KA
Loại E4H 
Dòng định mức In 4000A
 
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 100KA
Loại E6H 
Dòng định mức In 5000A
 
 
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 100KA
Loại E6H 
Dòng định mức In 6300A
 
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 150KA
Loại E6V 
Dòng định mức In 3200A
 
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 150KA
Loại E6V 
Dòng định mức In 4000A
 
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In
Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
Khả năng cắt 150KA
Loại E6V 
Dòng định mức In 5000A
 
Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 150KA

Loại E6V 

Dòng định mức In 6300A
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 65 KA

Loại E3N 

Dòng định mức In 3200A
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 65 KA

Loại E3N 

Dòng định mức In 2500A
Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 85 KA

Loại E2S 

Dòng định mức In 800A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 85 KA

Loại E2S 

Dòng định mức In 1000A
MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB LOẠI EMAX LOẠI CỐ ĐỊNH (FIXED TYPE)

Emax-AIR CIRCUIT BREAKER

Sản xuất tại Châu Âu, bảo vệ quá tải, ngắn mạch

Chỉnh dòng quá tải: Với trip điênj từ: từ 0.4 - 1 In

Được  nhiệt đới hóa, dễ dàng lắp đặt, dòng định mức tới 6300A

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2

Khả năng cắt 85 KA

Loại E2S 

Dòng định mức In 1250A
1 2 3 4 5 6 SauCuối

TIN MỚI CẬP NHẬT
Bốn bước thực tiễn để giảm toàn bộ chi phí năng lượng
Thiết bị tiết kiệm điện đắt hàng
Thiết bị adidas miCoach SPEED_CELL đã đến VN.
5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử
Phòng ngừa trẻ bị điện giật.
Sét đánh gây cháy hàng loạt thiết bị điện
Hơn 1.100 tỷ đồng đổ vào chứng khoán, Vn-Index tăng hơn 5 điểm
Phí "đè" chủ thẻ ATM: Chỉ khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ
Thủ tướng: Doanh nghiệp BĐS lãi to rồi, giờ là lúc nên chia sẻ
Trả hết nợ lương đã là thưởng tết!
TẢI VỀ
cataloge RELAY RM4
Cataloge PM700 & PM800
Cataloge Phaseo power supplies ABL
Cataloge motion esst en
Cataloge Limitswitch typesXCK-M and XCK-L
Hướng dẫn sử dụng biến tần ATV312
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
BÌNH MINH
158 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Tel: (04)3552 8705 - Fax: (04) 3552 8706
Webside: binhminhjs.com
Email: info@binhminhjs.com
© Copyright binhminhjs.com; Design by: AVIN