TÌM SẢN PHẨM

DANH MỤC SẢN PHẨM

    SCHNEIDER ELECTRIC

    ABB

    TỤ BÙ DUCATI

    DELIXI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KINH DOANH 1

KINH DOANH 2

KINH DOANH 3

KINH DOANH 4
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   2  P

Dòng xả lớn nhất     10 KA

Điện áp  định mức     260 V

Hệ thống nối đất      TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   2  P

Dòng xả lớn nhất     15 KA

Điện áp  định mức     275/440 V

Hệ thống nối đất      TNS-TT-IT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   2  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp  định mức     275/440 V

Hệ thống nối đất      TNS-TT-IT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   2  P

Dòng xả lớn nhất     65 KA

Điện áp  định mức     440 V

Hệ thống nối đất      IT-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   2  P

Dòng xả lớn nhất     65 KA

Điện áp  định mức     440 V

Hệ thống nối đất      IT-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   4  P

Dòng xả lớn nhất     10 KA

Điện áp  định mức     260 V

Hệ thống nối đất      TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   4  P

Dòng xả lớn nhất     15 KA

Điện áp  định mức     275/440 V

Hệ thống nối đất      TNS-TT-IT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   4  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp  định mức     275/440 V

Hệ thống nối đất      TNS-TT-IT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng khối loại 2

Số cực   4  P

Dòng xả lớn nhất     65 KA

Điện áp  định mức     440 V

Hệ thống nối đất      IT-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     15 KA

Điện áp định mức 275 V

Hệ thống nối đất TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     15 KA

Điện áp định mức 440 V 

Hệ thống nối đất  IT-TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     15 KA

Điện áp định mức 440 V 

Hệ thống nối đất  IT-TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất        TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất        TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất        TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất        TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     40 KA

Điện áp định mức      440 V 

Hệ thống nối đất         IT-TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     70 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất         TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     70 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất         TNC-TNS-TT

Sản  xuất tại Châu Âu

Mức bảo vệ IP20, đáp ứng tiêu  chuẩn IEC 61643-1

Test cấp số II (type II) - phù hợp với tất  cả hệ thống nối đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

Bộ chống sét lan truyền dạng module rời loại 2

Số cực   1  P

Dòng xả lớn nhất     70 KA

Điện áp định mức      275 V 

Hệ thống nối đất         TNC-TNS-TT

1 2 3 SauCuối

TIN MỚI CẬP NHẬT
Bốn bước thực tiễn để giảm toàn bộ chi phí năng lượng
Thiết bị tiết kiệm điện đắt hàng
Thiết bị adidas miCoach SPEED_CELL đã đến VN.
5 công nghệ thay đổi cách sử dụng thiết bị điện tử
Phòng ngừa trẻ bị điện giật.
Sét đánh gây cháy hàng loạt thiết bị điện
Hơn 1.100 tỷ đồng đổ vào chứng khoán, Vn-Index tăng hơn 5 điểm
Phí "đè" chủ thẻ ATM: Chỉ khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ
Thủ tướng: Doanh nghiệp BĐS lãi to rồi, giờ là lúc nên chia sẻ
Trả hết nợ lương đã là thưởng tết!
TẢI VỀ
cataloge RELAY RM4
Cataloge PM700 & PM800
Cataloge Phaseo power supplies ABL
Cataloge motion esst en
Cataloge Limitswitch typesXCK-M and XCK-L
Hướng dẫn sử dụng biến tần ATV312
LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
BÌNH MINH
158 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình,
Quận Thanh Xuân,Hà Nội
Tel: (04)3552 8705 - Fax: (04) 3552 8706
Webside: binhminhjs.com
Email: info@binhminhjs.com
© Copyright binhminhjs.com; Design by: AVIN